ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิริรัตน์ โชติปัญญาชีพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางศิริพร กาญจน์ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2