ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภาวนา มุขพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฉัตรระวี ชูกลิ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวแว่นทิพย์ สุวรรณแสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2