ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรสิรินทร์ เพิ่มพัชรพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายศรราม แหล่งเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1