ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิฏฏิพจน์ พิจารณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอชิร กลิ่นอำภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2