ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปวีณา กิจอุดมโภคิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสัจจพจน์ ตันสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่รต.หญิงนิศาชล คงนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรวิพร กวางอธิษฐ์โภคิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรักษวรรณ พัดขำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2