ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอิษฎาภรณ์ ตันกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนัณสรณ์ เทียนจรัสคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิสิทธิ์ ยิ้มพิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนราภรณ์ นาคพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2