ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปุณยวีร์ ศรีจรัสวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพิชญา กาวิละนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัจพรรณ จุติบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1