ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวรรณา พัดขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิรัตน์ ปาณะดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2