ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ พุ่มไม้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - ปัจจุบัน