ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสารัตน์ พวงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0831622228