ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  แนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553


  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545


  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545


  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546


  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2561


  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561


   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย