ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาสู่ความศรัทธาของชุมชน


เป้าประสงค์ (Goal)
1.   สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะชีวิต มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.   ครูมีความสามารถในการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
3.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5.   มีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง
6.   มีการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
7.   มีกระบวนการส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาสิ่งแวดล้อม