ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์องค์กรอย่างมีส่วนร่วม บนความพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากลสู่ชุมชนศรัทธา

ปรัชญา

“เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่”