ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน    “ซุ้มเรือนแก้วครอบมงกุฎ”
 
 
ซุ้มเรือนแก้ว     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
มงกุฎ             หมายถึง พระมหากษัตริย์ พระเจ้าลิไท     
ล.ท.               หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียนลิไทพิทยาคม
 
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

“พระพุทธลีลาเมตตาคุณากร” เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัย ประทับยืน
สีประจำโรงเรียน

“น้ำเงิน-ขาว”

     สีน้ำเงิน  แสดงถึง  ความเข้มข้นในการศึกษาศิลปะวิทยาและความรักสามัคคี
      สีขาว  แสดงถึง  ความซื่อสัตย์ สะอาด  มีวินัย
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพิกุล
คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
อัตลักษณ์

 “ลูกลิไทรักษาสามัคคี  มีความซื่อสัตย์”

เอกลักษณ์

“อาคารทรงไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โอบล้อมด้วยวัฒนธรรม”
ค่านิยม
                   L    =    Learning   (เรียนรู้)
                   I     =    Integrity   (ใจซื่อสัตย์)
                   T    =    Teamwork   (การทำงานเป็นทีม)
                   H    =    Help   (ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)
                   A    =    Active   (ความกระตือรือร้น)
                   I     =    Improvement   (การพัฒนา)