ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนลิไทพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ตั้งหมู่ที่ 3  ถนนพระร่วงเดิม   ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

          เริ่มจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2527  ตามแผนพัฒนาอำเภอเมืองสุโขทัย  ในสมัยของ  ดร.สมพร  แสงชัย  นายอำเภอเมืองสุโขทัย  และนายเพ็ชร  เครือสา  ศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย  เป็นการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ออกสู่ท้องถิ่นให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยมีหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์คือนายนิคม มุสิกคามะ  ตลอดทั้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอใกล้เคียงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

          ได้รับการสนับสนุนจาก  บริษัทโตโยต้า  สาขาสุโขทัย  บริจาคโต๊ะ – เก้าอี้  นักเรียนจำนวน  200  ชุด   ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมลักษณ์ไพโรจน์ (ปัจจุบันคือร้านเหมลักษณ์วัสดุก่อสร้าง)  บริจาควัสดุการศึกษา และได้รับการสนับสนุนจากกำนันหยด  พะโยม  และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคจำนวนมาก

          ในระยะแรกกรมสามัญได้อนุมัติให้เป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ระหว่างดำเนินการจัดตั้งใช้ชื่อว่า “โรงเรียนลิไทพิทยาคม” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงและเพื่อเป็นอนุสรณ์ 700ปี  ลายสือไทย  อีกด้วย

          เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2527  รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  4  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน 155  คน  มีครู – อาจารย์ 4 คน โดยมีนายประสิทธิ์  อังคะไวมงคล  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

          เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนลิไทพิทยาคม  และเมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา ดร.เอกวิทย์  ณ ถลาง  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียน

          ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบันโรงเรียนลิไทพิทยาคม  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/2-2-2  รวม 12 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 57-57-71/70-50-44  รวมนักเรียน 353 คน  ครู 14 คน  ครูผู้ช่วย 5 คน  พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน  นายวีระ  พุ่มไม้  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน